Оглас за послове медицинска сестра - техничар на неодређено време

icon

Оглас за послове медицинска сестра - техничар на неодређено време

Оглас за послове медицинска сестра - техничар на неодређено време

Број извршилаца: 1
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
Радно време: пуно - 40 часова недељно

Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома Здравља Уб.

  1. Завршен IV степен стручне спреме - средња медицинска школа ( медицинска сестра – техничар – општи смер )
  2. Да има положен стручни испит
  3. Да је држављанин Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Копија личне карте
  • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
  • Оверену копију дипломе о завршеној средњој школи
  • Оверену копију уверења о положеном стручном испиту

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом Здравља Уб, ул. Добросава Симића бр.1, 14210 Уб. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања у листу Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.